HomeFAQContactDokter van wachtEerste hulpNoodnummersZiekenhuizen

Artsen Vlaanderen.be is een onderneming van BCM Trade
met HR 78337 te Leuven - Ondernemingsnummer : BE 0727.071.814
p/a Leuvensesteenweg 310/4
3070 Kortenberg
België

Artikel 1 : Algemene voorwaarden Artsen-Vlaanderen.be

1. De website http://www.artsen-vlaanderen.be is eveneens te bereiken via de volgende adressen :
http://www.dokters-vlaanderen.be en http://www.huisartsen-vlaanderen.be

2. Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Artsen-Vlaanderen.be. Artsen-Vlaanderen.be is slechts gebonden door uitvoering ervan, na aanvaarding door Artsen-Vlaanderen.be van een bestelling of opdracht van de klant.

3. De algemene voorwaarden worden door het opgeven van een bestelling of het geven van een opdracht, door de klant als aanvaard beschouwd. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet bindend voor Artsen-Vlaanderen.be.

Artikel 2 : Duur en beëindiging

1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling of de opdracht worden specifieke overeenkomsten zoals een "standaard plus vermelding" of de ontwikkeling van een eigen website voor de duur van één jaar aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van één jaar, tenzij één van de partijen een schriftelijke kennisgeving stuurt om de specifieke overeenkomst niet te verlengen en dit tenminste één maand voor de afloop van de termijn.

2. Artsen-Vlaanderen.be kan de specifieke overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de klant ongeoorloofd gebruik maakt van de aangeboden diensten en faciliteiten en/of de klant niet of niet volledig handelt volgens de richtlijnen en verplichtingen die Artsen-Vlaanderen.be voorschrijft.

Artikel 3 : Tarieven

1. Alle prijzen zijn exclusief BTW en zijn onder voorbehoud, tenzij anders vermeld.

2. Tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven, zijn de prijzen die door Artsen-Vlaanderen.be in offertes worden meegedeeld steeds vrijblijvend.

Artikel 4 : Diensten

1. Standaard vermelding : Een standaard vermelding is een eenvoudige adresweergave met naam en telefoonnummer van iedere (huis)arts met een professioneel adres in Vlaanderen. Alle (huis)artsen zijn principieel opgenomen in de database van Artsen-Vlaanderen met hun professionele gegevens. Een standaard vermelding is gratis tenzij anders vermeld op de website van Artsen-Vlaanderen. Bijkomende informatie is te vinden op de website van Artsen-Vlaanderen of via de volgende link : Standaard vermelding

Iedere arts heeft het recht en de mogelijkheid om zijn of haar gegevens kosteloos te laten verwijderen of aan te passen via de website van Artsen-Vlaanderen of de volgende link : Gegevens aanpassen

2. Standaard Plus vermelding : Een standaard Plus vermelding is een uitgebreide weergave van de praktijkinfo van de betrokken arts en omvat een mini-webpagina met alle noodzakelijke info naar patiënten toe. Een standaard Plus vermelding heeft een standaard opmaak maar kan in overleg met de betrokken arts aangepast worden volgens eigen wensen maar binnen de deontologische wetgeving die van toepassing is op het beroep van arts, kenbaar gemaakt door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren. Een standaard Plus vermelding kan online besteld worden mits betaling van een jaarlijkse vergoeding. Bijkomende informatie is te vinden op de website van Artsen-Vlaanderen of via de volgende link : Standaard Plus vermelding

3. Eigen website : Artsen-Vlaanderen biedt de mogelijkheid aan iedere arts voor het ontwikkelen van een eigen website volgens de deontologische voorschriften van het beroep.
Alle sites worden opgemaakt volgens eenzelfde uniformiteit en beschikken over een persoonlijke URL die al dan niet gelinkt kan worden aan een standaard Plus vermelding op Artsen Vlaanderen. Alle websites worden ontwikkeld met een CMS systeem (content management system), waardoor de website zelf kan aangepast worden door de betrokken arts, zonder noodzakelijke tussenkomst van Artsen-Vlaanderen.be. Meer informatie is te vinden op de website van Artsen-Vlaanderen.be of via de volgende link : Een eigen website

4. Nieuwsbrief Artsen-Vlaanderen.be : Iedere bezoeker heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven op de nieuwsbrief en verklaart zich automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en het privacy beleid van Artsen-Vlaanderen.be. Uitschrijven op de nieuwsbrief is op ieder ogenblik mogelijk via de link die vermeld staat in de nieuwsbrief.
Meer informatie is te vinden op de website van Artsen-Vlaanderen.be of via de volgende link : Nieuwsbrief Artsen-Vlaanderen.be

Artikel 5 : Termijnen

1. Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling of de opdracht, wordt het presteren van de diensten of de levering der goederen pas uitgevoerd na ontvangst van betaling.

2. De door Artsen-Vlaanderen.be opgegeven termijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. Vertraging in de levering geeft geen recht op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering, van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering of de begindatum van het presteren van de diensten of na de oplevering van een website te worden bekendgemaakt aan Artsen-Vlaanderen.be per aangetekende brief. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd.

3. Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden gebruikt om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven protest van een factuur binnen de 7 werkdagen na verzending, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in.

4. Facturen zijn betaalbaar binnen de 15 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele interest verschuldigd van 1% per maand, waarbij elke begonnen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft Artsen-Vlaanderen.be tevens het recht om een administratiekost van 125,00 € aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief bijhorende advocatenkosten, zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 6 : Registratie van domeinnamen

1. Artsen-Vlaanderen.be draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het te kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden.

2. De klant zal Artsen-Vlaanderen.be telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ten gevolge de registratie van een domeinnaam. Zodra Artsen-Vlaanderen.be op vraag van de klant de registratie van een domeinnaam uitvoert, kan deze registratie in geen geval meer geannuleerd worden en moet de betaling van de domeinnaam door de klant gebeuren.

Artikel 7 : Webhosting

1. Het hosting pakket stelt een gelimiteerde hoeveelheid diskruimte ter beschikking van de klant. Het hosting pakket stelt een gelimiteerde hoeveelheid bandbreedte en dataverkeer ter beschikking van de klant. Deze gelimiteerde hoeveelheid dataverkeer geldt per maand en de verbruikte hoeveelheid wordt terug op nul gezet bij de start van een nieuwe maand. Er kan niet meer bandbreedte, dataverkeer of diskruimte worden verbruikt dan de hoeveelheid die is toegekend bij de aankoop van het hosting pakket. Wanneer de limiet van bandbreedte en/of diskruimte zou worden bereikt kan de klant upgraden naar een hosting pakket dat meer bandbreedte of diskruimte beschikbaar stelt.

Artikel 8 : Webdesign en webontwikkeling

1. Na ondertekening van een contract voor webdesign en webontwikkeling is er een overeenkomst gesloten tussen de klant en Artsen-Vlaanderen.be, waarna de klant verplicht is het werk van Artsen-Vlaanderen.be volgens afspraak te honoreren. Artsen-Vlaanderen.be zal een overeenkomst voor webdesign en webontwikkeling naar beste inzicht en vermogen uitvoeren volgens de deontologische wetgeving die van toepassing is op het beroep van arts en volgens een uniformiteit eigen aan de websites van Artsen-Vlaanderen.be. Indien voor een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Artsen-Vlaanderen.be het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Het contact met deze derden zal via Artsen-Vlaanderen.be verlopen. Indien zou blijken dat het contact met deze derden rechtstreeks zou verlopen tussen de klant en deze derden en/of regelingen worden getroffen die anders zijn dan overeengekomen met Artsen-Vlaanderen.be, dan behoudt Artsen-Vlaanderen.be zich het recht om het lopende project onmiddellijk stop te zetten en het resterende saldo van de opdracht te factureren en te innen volgens de geldende algemene voorwaarden.

2. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Artsen-Vlaanderen.be aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Artsen-Vlaanderen.be worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Artsen-Vlaanderen.be worden verstrekt, heeft Artsen-Vlaanderen.be het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.

3. Artsen-Vlaanderen.be is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Artsen-Vlaanderen.be is uitgegaan van de door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid door Artsen-Vlaanderen.be kenbaar behoorde te zijn.

4. Het ontwerp en de ontwikkeling van een standaard plus vermelding of een eigen website wordt zo spoedig mogelijk op een met de klant overeengekomen termijn gestart, na aanlevering van het benodigde materiaal en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen. Indien het ontwerp en de ontwikkeling van de website in fases gebeurd zal de uitvoering van een volgende fase pas worden gestart na goedkeuring door de klant van de daaraan voorafgaande fase en na betaling van eventuele voorschotten die zijn overeengekomen.

5. Indien de klant tijdens het ontwerp en de ontwikkeling bijkomende aanpassingen en/of uitbreidingen aan een standaard plus vermelding of eigen website wil laten uitvoeren zal indien noodzakelijk de overeenkomst na wederzijds overleg worden gewijzigd. Voor deze aanpassingen aan de website zal Artsen-Vlaanderen.be naar evenredigheid moeten worden gehonoreerd. Deze aanpassingen kunnen tevens een wijziging van de opleveringstermijn tot gevolg hebben. Artsen-Vlaanderen.be zal in dat geval de klant zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van de financiële consequenties en de nieuwe opleveringstermijn.

6. Indien overschrijding van de afgesproken opleveringstermijn van een website dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk door Artsen-Vlaanderen.be aan de klant worden meegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Artsen-Vlaanderen.be zal de termijn voor ontwerp en ontwikkeling van de website worden verlengd met de termijn van die overmacht.

7. Bij klachten binnen de geldige termijn na de oplevering van de website zal Artsen-Vlaanderen.be de gebreken verhelpen indien de betwisting gegrond is. Door de klant verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".

8. Na oplevering van de website dient het totale volgens de overeenkomst bepaalde bedrag, verminderd met eventuele eerder voldane voorschotten, betaald te worden. Pas na ontvangst van het totale overeengekomen bedrag zal Artsen-Vlaanderen.be de website publiek bereikbaar maken op het internet, tenzij anders overeengekomen met de klant.

9. Artsen-Vlaanderen.be behoudt zich het recht een vermelding met een hyperlink en/of logo met hyperlink op te nemen in de websites die het heeft ontworpen en ontwikkeld. Artsen-Vlaanderen.be behoudt zich tevens het recht om in de portfolio of voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar alle opgeleverde websites, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen met de klant.

10. Artsen-Vlaanderen.be plaatst de websites die worden ontwikkeld op servers van derden. Artsen-Vlaanderen.be en de klant zijn gebonden aan de voorwaarden van deze derden met betrekking tot het gebruik van diens systemen voor het hosten van websites. Bij het niet naleven van deze voorwaarden door de klant kan Artsen-Vlaanderen.be beslissen de website offline te halen. Eventuele kosten verbonden aan deze overtreding en/of het offline halen zullen worden doorgerekend naar de klant. Artsen-Vlaanderen.be is niet verantwoordelijk voor enige wanprestatie van deze derde.

Artikel 9 : Aansprakelijkheid

1. In geen geval is Artsen-Vlaanderen.be aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. Artsen-Vlaanderen.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de internetverbinding door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het Artsen-Vlaanderen.be netwerk, eventuele downtime van servers, verlies of beschadiging van data, verlies of beschadiging van backups.

2. Artsen-Vlaanderen.be kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit het gebruik van diensten van derden waarop Artsen-Vlaanderen.be beroep doet. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software, daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van Artsen-Vlaanderen.be.

3. Artsen-Vlaanderen.be zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met Artsen-Vlaanderen.be gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van Artsen-Vlaanderen.be volgens of in verband met een met Artsen-Vlaanderen.be gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

4. Artsen-Vlaanderen.be is niet aansprakelijk voor de inhoud van het door de klant aangeleverde materiaal voor webdesign, webontwikkeling of een standaard plus vermelding. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het door hem aangeleverde materiaal moet voldoen aan de deontologische wetgeving die van toepassing is op het beroep van arts, kenbaar gemaakt door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren. Afwijkingen aan deze onderstaande voorschriften zal niet aanvaard worden door Artsen-Vlaanderen.be :

Hoofdstuk III uit de code van geneeskundige plichtenleer, aangemaakt op 09 juli 2011 door de Nationale Raad van de Orde van Geneesheren :

PUBLICITEIT :

Art. 12 
Mits naleving van de bepalingen van dit hoofdstuk kunnen geneesheren hun medische activiteit kenbaar maken aan het publiek.
 


Art. 13 §1. 
De verstrekte informatie dient waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk te zijn. Zij mag in geen geval misleiden. Zij mag niet vergelijkend zijn. 
Resultaten van onderzoeken en behandelingen mogen niet voor publicitaire doeleinden worden aangewend. 

§2. 
Publiciteit mag het algemeen belang inzake de volksgezondheid niet schaden. Zij mag niet aanzetten tot overbodige onderzoeken of behandelingen. Ronseling van patiënten is niet toegelaten. 
De campagnes voor preventie en vroegdetectie dienen wetenschappelijk onderbouwd te zijn en vereisen de voorafgaande toelating van de bevoegde ordinale instantie.

§3. 
Bij het voeren van publiciteit dienen de geneesheren de regels van het medisch beroepsgeheim te eerbiedigen.

Art. 14 
De verwoording en vormgeving van de publiciteit evenals de hierbij gebruikte methoden en technieken - inclusief internetsites, naamborden, briefhoofden en vermeldingen in gidsen - moeten beantwoorden aan de bepalingen van artikel 13.

Art. 15 
Geneesheren dienen zich daadwerkelijk te verzetten tegen elke door derden gevoerde publiciteit, betreffende hun medische activiteit, die de bepalingen van dit hoofdstuk niet naleeft.

Art. 16 
Geneesheren mogen hun medewerking verlenen aan de media met het oog op het verstrekken van medische informatie die belangrijk en nuttig kan zijn voor het publiek. Hierbij dienen de bepalingen van dit hoofdstuk nageleefd te worden. De geneesheer zal voorafgaandelijk de provinciale raad waarbij hij ingeschreven is inlichten over zijn medewerking met de media.

Art. 17 
Wanneer patiënten door de media betrokken worden bij het informeren van het publiek mogen geneesheren alleen meewerken voor zover de persoonlijke levenssfeer en de waardigheid van deze patiënten geëerbiedigd worden. In die omstandigheden dienen de geneesheren er zich van te vergewissen dat de patiënten volledig geïnformeerd werden en vrij toestemden tot medewerking.

Artikel 10 : Verwerking van persoonsgegevens

Alle informatie betreffende het privacy beleid is terug te vinden op de website van Artsen-Vlaanderen.be, of rechtstreeks via de volgende link : Privacy Policy

Artikel 11 : Communicatie

1. Alle e-mailcommunicatie tussen Artsen-Vlaanderen.be en de klant verloopt via het e-mailadres dat de klant heeft opgegeven. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om een geldig e-mailadres op te geven waarop hij bereikbaar is. De klant zal een wijziging van het door hem opgegeven e-mailadres onmiddellijk doorgeven aan Artsen-Vlaanderen.be.

2. Wijzigingen van contactgegevens van de klant zoals adressen, telefoonnummers, enzovoort moeten tijdig door de klant aan Artsen-Vlaanderen.be worden meegedeeld via de link die beschikbaar is op de website : Gegevens aanpassen

Artikel 12 : Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid

Op alle overeenkomsten gesloten met Artsen-Vlaanderen.be is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met Artsen-Vlaanderen.be zal exclusief worden behandeld door de rechtbank te Leuven.

Artikel 13 : Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle rechten van intellectuele eigendom van de data en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Artsen-Vlaanderen.be en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij Artsen-Vlaanderen.be of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met de klant.

2. De klant verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de Algemene Voorwaarden of op andere wijze aan de klant opgelegd.

3. De klant zal aanduidingen van Artsen-Vlaanderen.be of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

4. Artsen-Vlaanderen.be behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis of ontwikkelde programmatuur, documentatie, ontwerpen, enzovoort voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14 : Wijziging van de Algemene Voorwaarden

Artsen-Vlaanderen.be behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of uit te breiden. Deze wijzigingen gelden ook voor al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging. Indien de klant een wijziging niet wil of kan aanvaarden kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen.

 

Onze andere sites

doconline.be